คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปภัมภ์
 
ท่านผู้หญิงบุตรี วีรไวทยะ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการ
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศ.(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช

ประธานกรรมการ