วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วัตถุประสงค์

  • 1 ดำเนินการตามพระราชดำริ พระราชประสงค์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารสุข
  • 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่มหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมท่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
  • 3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • 4 ดำเนินการศึกษา คิดค้น พัฒนา และผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านทันตกรรมอื่นให้ได้มาตรฐานเพื่อการสาธารณประโยชน์ และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ทางทันตกรรมสู่ประชาชน
  • 5 ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ ด้านการบริหารและวิชาการ โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และเหมาะสม กับสภาพปัญหาทันตสาธารณสุข
  • 6 ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในการคิดค้น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรรมทานด้านทันตกรรมจากภูมิปัญญาไท
  • 7 ดำเนินการทางด้านทันตสาธารสุขใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
  • 8 ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์
  • 9 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมกับภาคีเครือข่าย
และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในประเทศ

พันธกิจ

เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
ของรัชการที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ด้านทันตสาธารณสุข

วิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกันรักษา ฟื้นฟูจากโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตนวัตรกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการบริการด้านทันตสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ