วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วัตถุประสงค์

 • 1 ดำเนินการตามพระราชดำริ พระราชประสงค์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารสุข
 • 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่มหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมท่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
 • 3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 4 ดำเนินการศึกษา คิดค้น พัฒนา และผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านทันตกรรมอื่นให้ได้มาตรฐานเพื่อการสาธารณประโยชน์ และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ทางทันตกรรมสู่ประชาชน
 • 5 จัดตั้งสถานพยาบาล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการรักษาทางทันตกรรม และให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยยากไร้ 
 • 6 จัดตั้งสถาบันเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 • 7 ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธาณสุขกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ 
 • 8 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ ด้านการบริหารและวิชาการ โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และเหมาะสมกับสภาพปัญหาทันตสาธาณสุข  
 • 9 ส่งเสริม สนับสนุน บุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ในการคิดค้น พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางด้านทันตกรรมจากภูมิปัญญา
 • 10. ดำเนินการทางด้านทันตสาธารณสุขใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
 • 11. ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์
 • 12. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมกับภาคีเครือข่าย
และสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในประเทศ

พันธกิจ

เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ
ของรัชการที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ด้านทันตสาธารณสุข

วิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกันรักษา ฟื้นฟูจากโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตนวัตรกรรมต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการบริการด้านทันตสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ