ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
          โดยมีนายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ และศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนางสาวกมลชนก สกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอเกียรติยศ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
       พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การผลิตนวัตกรรมต่าง ๆ โดยส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น สนับสนุนความรู้ที่เกี่ยวข้องการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นต้น  โดยให้มีการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำมาต่อยอดพัฒนางานวิจัยต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองในประเทศตามมาตรฐานสากล จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
 
       นอกจากนี้ คณะจากมูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 8 พ.ย. 66

ประกาศมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 กลุ่ม (397 รายการ) และวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ

กิจกรรม - 10 ธ.ค. 66

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันรัฐธรรมนูญ

กิจกรรม - 29 ม.ค. 67

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะวิทยาศาสตร์)