ข่าวประชาสัมพันธ์

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดย เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗
โดย เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมทั้ง งานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรมเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟูจากโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล ต่อเนื่องและยั่งยืน
กระผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจ ที่ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ทุกท่านได้อุทิศและทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างสร้างสรรค์และเต็มใจ จนทำให้องค์กรของเราบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและหน่วยงานโดยทั่วไป
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ในการทำความดี ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป
นายวรวุฒิ กุลแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 29 ม.ค. 67

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 58

กิจกรรม - 22 พ.ย. 66

แจ้งวันหยุดทำการคลินิกทันตกรรม ทั้ง 2 สาขา คือ สาขาพระราม 9 และสาขาคลองหลวง เนื่องจากมีกิจกรรมออกให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนที่ จ.สุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง คลินิกทันตกรรมจึงหยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ.2566

กิจกรรม - 5 ก.ค. 66

เข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนไทย : Oral Health in Upcoming Era”