ข่าวประชาสัมพันธ์

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดย เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗
โดย เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ รวมทั้ง งานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรมเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟูจากโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล ต่อเนื่องและยั่งยืน
กระผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างจริงใจ ที่ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ทุกท่านได้อุทิศและทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างสร้างสรรค์และเต็มใจ จนทำให้องค์กรของเราบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนและหน่วยงานโดยทั่วไป
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ นี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ในการทำความดี ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป
นายวรวุฒิ กุลแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 28 ธ.ค. 66

รายงานประจำปี 2566 ของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบ E-book

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 29 เม.ย. 67

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติการสกัดสารจากพืชและสมุนไพร มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน แบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ครั้งที่ ๒

กิจกรรม - 18 มิ.ย. 67

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวน ประชาชน เข้ารับบริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ราชวรมหาวิหาร