ข่าวประชาสัมพันธ์

การริบหลักประกันสัญญา (เงินสด) เข้าเป็นรายได้ รายบริษัท แซมเพรพ จำกัด

ตามที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตกลงซื้อขายเครื่องวัดความแข็งไมโครวิคเกอร์สองหัวกด กับบริษัท แซมเพรพ จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยบริษัทฯ ได้วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินสด จำนวน ๗๖,๖๖๕.๕๐ บาท นั้น
       ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบ บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบให้กับมูลนิธิฯ ได้ มูลนิธิฯ จึงบอกเลิกสัญญาซื้อขายตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเต็มจำนวนตามสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายข้อ ๙ โดยมูลนิธิฯ แจ้งผลการอุทธรณ์ยืนยันการบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้บริษัทฯ ทราบเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงประกาศริบและนำเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของมูลนิธิฯ ต่อไป
 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 21 ต.ค. 65

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้บริการทันตกรรมแก่พระสงฆ์

กิจกรรม - 4 พ.ย. 65

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เปิดบ้านรับ น้องๆ จากโครงการ Zero to Hero Activity by Seek Activity

กิจกรรม - 7 ต.ค. 65

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ