ข่าวประชาสัมพันธ์

การริบหลักประกันสัญญา (เงินสด) เข้าเป็นรายได้ รายบริษัท แซมเพรพ จำกัด

ตามที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตกลงซื้อขายเครื่องวัดความแข็งไมโครวิคเกอร์สองหัวกด กับบริษัท แซมเพรพ จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๐๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยบริษัทฯ ได้วางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินสด จำนวน ๗๖,๖๖๕.๕๐ บาท นั้น
       ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดส่งมอบ บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบให้กับมูลนิธิฯ ได้ มูลนิธิฯ จึงบอกเลิกสัญญาซื้อขายตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเต็มจำนวนตามสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายข้อ ๙ โดยมูลนิธิฯ แจ้งผลการอุทธรณ์ยืนยันการบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้บริษัทฯ ทราบเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงประกาศริบและนำเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเข้าเป็นรายได้ของมูลนิธิฯ ต่อไป
 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 5 ธ.ค. 66

ประกาสแจ้งงดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ทางมูลนิธิฯ ของดกิจกรรมการแจกผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจนอกสถานที่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 2 มี.ค. 66

ประกาศมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์

กิจกรรม - 20 ก.ค. 66

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร