มูลนิธิทันตนวัตกรรม

ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิต​​นวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และ​เวชภัณฑ์ ตลอดจน​งาน​ต่าง ๆที่​เกี่ยวข้อง​กับงาน​ทันตกรรม สร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัย และพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไป​สนับสนุน​กิจ​กรรม การ​ออก​บริการประชาชน ของหน่วย​ทันตกรรมพระราชทานใน​พระบาท​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแส ด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

การบริการจากเรา

Our Services

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันเข้าพรรษา

21 กรกฎาคม 2567

มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิต​​นวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และ​เวชภัณฑ์ ตลอดจน​งาน​ต่าง ๆที่​เกี่ยวข้อง​กับงาน​ทันตกรรม สร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัย และพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไป​สนับสนุน​กิจ​กรรม การ​ออก​บริการประชาชน ของหน่วย​ทันตกรรมพระราชทานใน​พระบาท​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแส ด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

ดาวน์โหลดอีบุ๊ค

E-Book Download

รายงานประจำปี 2566
นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 6
นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 5
นครินทร์ทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 4
นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 3
นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 2
นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 1
รายงานประจำปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

Document Download

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย

มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับภาคีเครือข่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นในประเทศ